Kontakt
PON - PIA  ―  9:00 - 18:00
+421 948 100 625
Email
info@nazaret.sk
Spoločnosť
Sídlo spoločnosti
Nazaret s.r.o.
Chotár 4033
968 01 Nová Baňa
Slovenská republika
Fakturačné údaje
IČO: 46639462
DIČ: 2023505066
IČ DPH: SK2023505066

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: s.r.o., vložka č.: 22076/S.
Kontaktný formulár
Biela sipka - vpravo
Kontakt

Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje procesy, ktoré spoločnosť Nazaret s.r.o. používa pri spracovávaní osobných údajov, a spôsoby, ako takéto údaje spracováva a na aké účely.

Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov

Spoločnosť Nazaret s.r.o., Chotár 4033, 968 01 Nová Baňa, IČO: 46639462, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 22076/S (ďalej len Prevádzkovateľ) nakladá s osobnými údajmi dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR) a chráni ich bezpečnosť primeranými dostupnými opatreniami.  

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

Aké údaje zbierame

Spracovávame údaje poskytnuté zákazníkmi, údaje z voľne dostupných zdrojov a údaje získané prostredníctvom cookies. Tieto údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, akademický titul, názov firmy, e-mailovú adresu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Viac informácií o zbere údajov cookies nájdete nižšie v týchto pravidlách.

Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznaní, viere a pod.

Prečo údaje zbierame a ako ich spracúvame (právny základ využitia Vašich osobných údajov)

Na zaslanie oznámení alebo pripomienok súvisiacich s vybavovaním objednávok tovaru a poskytovaním objednaných služieb používame kontaktné údaje (email, telefónne číslo). Spracovanie údajov zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania dopytu, vypracovania cenovej ponuky, objednávky, jej spracovania, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.

Osobné údaje potrebujeme najmä za účelom

 • plnenia zmluvy – v prípade objednania tovaru alebo služieb alebo vykonania opatrení pred plnením zmluvy (vystavenie cenovej ponuky).  
 • plnenia zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 • ponuky produktov a služieb formou obchodných oznámení svojim zákazníkom. Takéto spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie svojich oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu, na ktorý sa nevyžaduje súhlas so zasielaním týchto obchodných oznámení, ale umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.
 • merania návštevnosti našej web stránky, vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania sa návštevníkov na webe.
 • zlepšenie našich služieb, marketingu a reklamy.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme. Sprístupňujeme ich tretím stranám v prípade doručovateľskej služby a našim dodávateľom, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmito pravidlami. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby osobným údajom dotknutých osôb poskytli požadovanú ochranu:

 • ACCRUAL, s.r.o. (externé spracovanie účtovníctva)
 • Slovenská pošta a.s. (zásielkové a prepravné služby)
 • prípadne ďalším sprostredkovateľom

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí naši sprostredkovatelia (Google Inc.) môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín.

Ako dlho údaje uchovávame

Vaše osobné údaje spracovávame na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia. V zmysle platnej legislatívy následne uchovávame niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.  

Obchodné oznámenia sú zasielané po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu údajov za týmto účelom.

Práva dotknutej osoby

 • Právo na prístup k osobným údajom. Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.
 • Právo na opravu osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ
 • 1. užnie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;  
 • 2. odvolátesúhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, aneexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • 3. saosobné údaje spracúvajú nezákonne;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ak  o namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov;
 • 1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné, ale namiesto vymazania osobných údajov  žiadate obmedzenie ich použitia;  
 • 2. už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale sú potrebné pre Vaše vlastné účely uplatňovania vašich právnych nárokov.
 • Právo namietať. Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu na účel priameho marketingu.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na info@nazaret.sk, alebo písomnej žiadosti na našu poštovú adresu Prevádzkovateľa. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vyššie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako používame súbory cookies

 • Čo sú cookies? Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do internetového prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Sú uložené buď prechodne v operačnej pamäti zariadenia (PC, mobil, tablet), ktoré návštevník používa na prezeranie webových stránok alebo trvalo na pevnom disku. Webovým stránkam tieto súbory umožňujú si zapamätať informácie o užívateľovej  návšteve - napr. preferovaný jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie bez zbytočného zdržiavania a efektívnejšie.
 • Na našej webovej stránke www.nazaret.sk používame súbory cookies na účely:
 • 1. Základnej funkčnosti webových stránok.
 • 2. Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.
 • Zber týchto údajov je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 • Máte právo podať námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok. V takom prípade nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Informácia o zbere údajov cookies pre cielenie reklamy sa zobrazuje na oznamujúcej lište. Prezeraním našich stránok a povolením ukladania cookies vo vašom prehliadači udeľujete súhlas so zberom a spracovaním údajov. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.
 • Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní.
 • Okrem oprávnených osôb Prevádzkovateľa môžu osobné údaje spracovávať aj:  
 • 1. Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (viac informácií nájdete na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs a https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs)
 • 2. Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe nevyužívame.

Pravidlá o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.